telefon  +420 602 274 071     email  obchod@cykloseky.cz

Vážení zákazníci, zboží z e-shopu můžete vyzvednout i osobně na adrese naší prodejny 

Jaromírova 216/50, Praha 2 Google Maps.    mapy 

Obchodní podmínky

1. Informace o provozovateli

2.Všeobecná ustanovení

3.Předmět smlouvy

4.Místo plnění

5.Objednání zboží, uzavření smlouvy

6.Cena a placení

7.Dodací lhůta

8.Dopravní podmínky, poštovné

9.Záruka, servis, reklamace

10.Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

11. Závěrečná ustanovení

 

1. Informace o provozovateli

Provozovatel e-shopu cykloseky.cz je – Květuše Sekerová - CykloSeky

Firma  Květuše Sekerová - CykloSeky. Je vedená u živnostenského rejstříku v Praze.

Fakturační údaje:

Květuše Sekerová - CykloSeky

Jaromírova 216/50

120 00 Praha 2

IČO: 16159128

DIČ: CZ6056010389

 

Prodejna

Jaromírova 50

120 00 Praha 2

telefon: 271 913 917, 602 271 074

e-mail: obchod@cykloseky.cz

Provozní  doba prodejny:

Po - Pá - 10 - 18 hodin

So   ------

 

Prodejna : Květuše Sekerová

mobil : +420 602 274 071

e-mail : obchod@cykloseky.cz

E-shop : Květuše Sekerová

mobil : +420 602 274 071

e-mail : obchod@cykloseky.cz

 

2. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené a na webových stránkách zveřejněné prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (CykloSeky) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří součást kupní smlouvy (o dodávce zboží).

b) Není-li mezi účastníky sjednána rámcová kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách cykloceky.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou

nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán).   CykloSeky (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat jen zboží bez vad a v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a zároveň vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

4. Místo plnění

Místem plnění je sklad či prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.

 

5. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva jeuzavřena samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém případě, zejména u zboží s vyšší cenou, vyhradit právo na potvrzení objednávky či právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky, avšak nejpozději do 3 hodin od prvního odeslání objednávky. V případě, že zákazník učiní storno později, je prodávající oprávněn požadovat náhradu způsobené škody.

 

6. Cena a placení

Ceny uvedené na webových stránkách internetového obchodu cykloseky.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží prostřednictvím obchodu cykloseky.cz na internetu. Cena zboží, pro přímý odběr na provozovně dodavatele bez internetové objednávky, se může od cen platných pro internetové objednávky lišit. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen. Takovou skutečnost sdělí prodávající zákazníkovi případně po doručení jeho objednávky. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při předání zboží. Při objednávce přesahující 5000 Kč s DPH lze zvolit pouze platbu předem. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a dodacím listem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po úplném zaplacení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky. Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1 Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 24 hodin. Dodací

lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím, maximálně však do pěti pracovních dní dle přepravních podmínek dopravce. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva.

 

8. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Osobní odběr zboží na provozovně 0 Kč.

Tento způsob umožňuje nejrychlejší odběr objednaného zboží na naší provozovně v Praze.  Po - Pá 10:00 - 18:00 a v So 9:00 - 12:00.  Zboží bude pro Vás rezervováno po dobu 5 pracovní dnů. V případě prodloužení rezervace nás prosím kontaktujte. Při odběru zboží prosím sdělte číslo Vaší objednávky.

Česká pošta

- Balík do ruky po ČR 139 Kč.

Zboží bude dodáno expresní službou České pošty - Balík do ruky. Zásilka bude doručena pracovníkem pošty přímo na zadanou adresu. V případě nezastižení adresáta je zásilka uložena na poště Vašeho bydliště a je možné ji osobně vyzvednout. Doba doručení obvykle 1-2 pracovní dny od odeslání. Informace o dodání balíku je možné získat prostřednictvím online služby na stránkách www.cpost.cz, uvedené informace jsou dostupné následující den po podání zásilky. Zákaznická linka 840 111 244. Při objednávce zboží, které držíme skladem, do 12 hodin, odesíláme zásilku ještě tentýž den.

Česká pošta

- Balík na poštu po ČR 139 Kč.

Zboží bude dodáno expresní službou České pošty - Balík na poštu. Zásilka bude doručena na pobočku České pošty ve Vašem bydlišti. Doba doručení obvykle 1-2 pracovní dny od odeslání.   Informace o dodání balíku je možné získat prostřednictvím online  služby na stránkách www.cpost.cz, uvedené informace jsou dostupné následující den po podání zásilky.  Zákaznická linka 840 111 244.   Při objednávce zboží, které držíme skladem, do 12 hodin, odesíláme zásilku ještě tentýž den.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Platba v hotovosti při osobním odběru zboží na naší provozovně na adrese -  Jaromírova 50, Praha 2 - 0 Kč.

Dobírkou při převzetí zásilky od přepravce 60 Kč

Převodem z účtu 0 Kč

Platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě Zálohové faktury, kterou systém po provedení objednávky zašle na Váš kontaktní email. Jako variabilní symbol pro platbu použijte číslo Vaší objednávky. Vyčkejte prosím na zpracování objednávky a na výzvu k platbě. Objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet. Při vyzvednutí zboží, které bylo placeno předem je nutno na osobních odběrech předložit občanský průkaz. Tato forma identifikace nám pomáhá zamezit riziku s neoprávněným vyzvednutím dané objednávky.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem a informovat naší společnost. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky a správný počet balíků. Faktura sloužící zároveň jako daňový doklad a je přiložena v označeném balíku.

 

9. Záruka, servis, reklamace

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením dodacího listu kupujícím. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Pokud předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou dle §616 občanského zákoníku), má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět koupě do stavu, který bude odpovídat kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či že došlo k mechanickému poškození zboží. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího – CykloSeky – Květuše Sekerová. Jaromírova 50, 120 00 Praha, otevírací doba Po - Pá: 10:00 - 18:00 hodin, So : 9:00 – 12 :00. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (srov. ust. § 622 občanského zákoníku) reklamaci vyřídit. V zájmu rychlejšího vyřízení však odběratel může reklamaci uplatnit přímo v nejbližším autorizovaném servisním středisku dané značky. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy. V případě, že zákazník neprokáže uzavření kupní smlouvy, není prodávající povinen tuto reklamaci přijmout. Nevyzvedne-li si kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je prodávající oprávněn reklamovanou věc prodat. Jedná–li se o věc větší hodnoty a zná-li prodávající adresu kupujícího, je prodávající povinen kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté reklamované věci, vyplatí prodávající na výzvu kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá kupující, jehož věc byla prodána. Upozornění: Zákazník je povinen předložit zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost CykloSeky je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb. a 226/1996 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

 

10. Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

Bylo - li zboží zakoupeno prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, má zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Za odstoupení se považuje také vrácení zboží spolu s kopií dokladu prokazující jeho koupi. Při oznámení odstoupení od kupní smlouvy je vhodné, aby kupující uvedl číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložil originál dokladu o koupi zboží. Prodávající žádá o uvedení případného důvodu odstoupení od smlouvy (není zákonem vyžadováno a ani není jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však zkvalitnit služby. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší a obě strany si musí vrátit vzájemná plnění. Dodavatel je povinen nejpozději do 30 dnů od odstoupení zákazníkovi vrátit kupní cenu. Kupující, pokud již zboží obdržel a převzal, je povinen prodávajícímu vrátit zakoupené zboží, a to v neporušeném stavu, nepoškozené, nepoužité, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých materiálů v balení výrobku). Doporučuje se předložit též všechny doklady o koupi. Při odstoupení od smlouvy má prodávající, dle §53 odst. 10 OZ, právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady můžou tvořit: náklady na testování funkčnosti rozbaleného zboží, administrativní náklady spojené s vyřízením dokladů (dohledávání dokladů, pokud je zákazník nepředloží), náklady na hygienickou desinfekci rozbaleného zboží dle vyl. 226/1996 Sb. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku, dle §458 odst. 1 OZ (výše těchto skutečně vzniklých nákladů, se může běžně pohybovat v rozmezí od 100Kč do 300Kč, v závislosti na konkrétním stavu vráceného výrobku). Je vhodné, aby kupující při odstoupení uvedl, jakým způsobem mu mají být zaslány finanční prostředky za vrácené zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Upozornění: Zákazník je povinen předložit zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost CykloSeky je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb. a 226/1996 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

V případě osobního vyzvednutí zboží na prodejně nelze vrátit zboží bez udání důvodu. V tomto případě má zákazník povinnost zboží překontrolovat a v okamžiku zaplacení souhlasí se stavem a charakterem zboží. Nejedná se v tomto případě o  zakoupení zboží pomocí prostředku komunikace na dálku dle § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Platné od 1.1. 2016

 

 

Vybraní výrobci

Rychlý kontakt

CYKLO SEKY

Prodejna

 servis jízdních kol      

výdejna e-shopu

Jaromírova 216/50
Praha 2
zastávka tramvaje Svatoplukova 

Po - Čt:  10:00 – 18:00

Pá  10:00  -  17:00

PÁTEK 3.3. OTEVŘENO 10- 16 

   obchod@cykloseky.cz

   +420 271 913 917

   +420 602 274 071